Skip to main content

Verstoß: Unerlaubte Datenweiterleitung

  • Beschreibung
    Veröffentlichung von Privatadressen und Ausweisnummer von Gesellschaftsvorständen ohne Rechtsgrundlage
  • Aktenzeichen
    JUDECĂTORIA SECTORUL UI 5 BUCUREȘTI – SECȚIA a II-a CIVILĂ vom 06.02.2019
  • Kategorie(n)
  • Betrag
    2100 €

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORUL UI 5 BUCUREȘTI – SECȚIA a II-a CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ NR . 747

Ședința publică de la 06.02.2019

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE : C_______ S_____ D_________

GREFIER: A______ MĂDĂL I__ S____

Pe rol judecarea cauzei c ivil e privind pe reclamant a P______ G______ C_______ și pe pârât a C_______ Națională A__________ București SA , având ca obiect obligație de a face.

La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns reclamanta prin apărător, cu împuternicire avocațială la fila 54 din dosarul înregistrat pe rolul Judecătoriei B_____ și pârâta prin apărător, cu împuternicire avocațială la fila 64 din dosarul înregistrat pe rolul Judecătoriei B_____.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Instanța, verificându-și din oficiu competența în temeiul dispozițiilor art. 131 alin. 1 N.C.proc.civ. raportată la art.94 C.p.c. , constată că este competentă general, material și teritorial să soluționeze prezenta cauză.

Constatând că nu mai sunt alte cereri prealabile de formulat sau excepții de invocat, instanța acordă cuvântul în susținerea probatoriului.

Apărătorul reclamantei solicită instanței încuviințarea probei cu înscrisu ri le aflate la dosarul cauzei; de asemenea, depune la dosar, în ședință publică, un extras pentru a demonstra că, în continuare, hotărârea ce formează obiectul cererii de chemare în judecare, este accesibilă cu dat ele personale ale reclamantei; se comunică și pârâtei prin apărător un exemplar al acestui înscris; totodată, depune la dosar și un extras Rotld.ro pentru a demonstra că, deținător este în continuare C_______ Națională A__________ București SA, respectiv societatea pârâtă.

Apărătorul pârâtei solicită instanței încuviințarea probei cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Deliberând asupra probatoriului, în temeiul dispozițiilor art. 258 alin. 1 C.proc.civ., raportat la art. 255 C.proc.civ., instanța încuviințează proba cu înscrisuri le aflate la dosarul cauzei pentru ambele părți , apreciind că aceasta este admisibilă, legală și poate duce la soluționarea cauzei.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat sau probe de administrat, instanța constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul în de zbateri asupra fondului.

Apărătorul reclamantei solicită instanței admiterea cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată, urmând să se constate că, prin publicarea și menținerea hotărârii nr.67 din data de 18.02.2016, care conține numele, pr enumele, CNP- ul, adresa de domiciliu completă , ____________ de identitate, numele și data, locul eliberării acestuia, reprezintă fapte ilicite în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 fiind acte evidente de prelucrare ilegală și excesivă a datelor cu caracter personal; solicită de asemenea să se constate că, astfel cum a indicat și în cadrul cererii de chemare în judecată, prevederile Regulamentului nr.674 impun obligații exprese pentru operatorii de date cu caracter personal, societatea pârâtă fiind un operator de date cu caracter personal care a procedat la publicarea acestei hotărâri fără a asigura anonimizarea sau secretizarea datelor personale ale reclamantei; în cazul unei alte hotărâri pe care a și anexat-o răspunsului la întâmpinare, respectiv hotărârea 57/27.03.2015, societatea pârâtă a procedat la secretizarea acestor date, astfel încât nu poate să fie vorba despre o prelucrare legitimă în cazul publicării și menținerii aces tor date cu caracter personal; nici unul dintre temeiurile legale invocate în cadrul întâmpinării de către pârâtă consideră că nu sunt aplicabile, secretizarea acestor date nu ar fi afectat drepturile părților interesate în contestarea unei eventuale hotărâri a asociațiilor, a adunării generale a acționarilor a so cietății pârâte astfel încât co n s ideră că, suntem în fața unei prelucrări excesive, unei lipse de responsabilitate a societății pârâte de a asigura cadrul de conformitate impus de prevederile regale privind protecția datelor cu caracter personal, fără cheltuieli de judecată.

Apărătorul pârâtei arată că, prin întâmpinarea depusă la dosar a invocat prematuritatea acestei cereri de chemare în judecată, întrucât se invocă o normă europeană, care se aplică și în România care dă dreptul părții inter e sate, la cererea acesteia, să se modifice datele; ori reclamanta a introdus acțiunea fără a sol ic ita în prealabil pârâtei să înlăture aceste date, neexercitându-și acest drept; prelucrarea datelor s-a făcut cu acordul expres al reclamantei, care, la momentul la care a fost de acord să devină membru în Consiliul de Administrație presupune că acceptă publicitatea datelor, inclusiv a celor cu caracter personal, obligatoriu și a arătat cele cinci acte normative care îi obligă să publice aceste date ale celor din consiliul de administraț ie ale unei societăți publice; au arătat și rațiunile practice care preced pe cele legale care îi obligă să procedeze în acest sens; faptul că reclamanta a găsit o anumit ă hotărâre care era anonimizată, asta nu dovedește o obligație ci arată că, în unele caz uri s-a procedat în acest sens, nu exclude obligația lor de a face publice datele acționarilor și a celor din Consiliul de Administrație; identificarea după nume nu poate să ducă la o concluzie, cine e persoana care deține o funcție într-o companie publică; solicită respingerea cererii de daune morale ca nefiind dovedite; existența acestora presupune cele trei elemente;  din verificările lor există un dosar nr.xxxxx/302/2017 în care instanța s-a pronunțat pe data de 18.11.2017, în care, reclamanta s-a judecat cu persoana care s-a folosit excesiv de datele sale și a câștigat pentru acele denigrări, folosiri excesive, suma de 5000 Euro și, bineînteles, înlăturarea de pe pagină a acelui articol; a veni acum în fața instanței și a solicita o sumă multă mai mare decât cea de la autorul faptei, o consideră neîntemeiată și solicită respingerea acesteia în consecință, cu cheltuieli de judeca tă constând în onorariu avocat ș i cheltuieli poștale. Depune la dosar, în ședință publică, nota de cheltuieli.

Apărătorul reclamantei, în replică, pe aspectele de prematuritate, solicită instanței să aibă în vedere că prevederile art.82 din Regulament nr.679 permit în mod expres dreptul persoanei care se consideră vătămată la solicitarea despăgubirilor, nu există nici o altă prevedere legală care să impună parcurgere a unei etape prealabile înaint ea sesizării instanței de judecată privind constatarea lezării drepturilor constând în prelucrarea datelor cu car acter personal; de asemenea, so licită instanței să constate că, prin încheierea contractului de mandat încheiat cu societatea pârâtă, reclamanta nu a procedat la o acceptare a ut ilizării datelor sale personale, vorbim în special și de CNP care este supus unor reglementări speciale, respectiv prevederile legii 190/2018 care impun obligativitatea operatorilor de date cu caracter personal să ia măsuri speciale privind prelucrarea acestora.

În replică, apărătorul pârâtei arată că, prelucrarea este din anul 2016.

Apărătorul reclamantei arată că, este o prelucrare continuuă conform înscrisurilor depuse la dosar,  în continuarea hotărârea poate fi accesată cu toate datele.

INSTANȚA

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei B_____ la data de 22.02.2018 , reclamanta P______ G______ C_______ a solicitat obligarea pârâtei C_______ Națională de A__________ SA la înlăturarea (ștergerea) datelor personale constând în adresa de domiciliu, cod numeric personal, ____________, data și locul eliberării cărții de identitate publicate și menținute de către societatea pârâtă în cadrul platformei online http://www.bucharestairports.ro și obligarea acesteia la plata unor daune morale în cuantum de 60 000 lei pentru prejudiciul continuu cauzat, constând în lezarea drepturilor garantate privind protecția datelor cu caracter personal prin prelucrarea în cadrul platformei online indicate anterior a datelor cu caracter personal și obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

În fapt, reclamanta a arătat că pe site-ul http://www.bucharestairports.ro , administrat de către pârâtă se regăsește redat conținutul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 67 din 18.02.2016, în cuprinsul căreia, printre altele, sunt indicate și date cu caracter personal ale reclamantei, printre care: adresa de domiciliu, codul numeric personal, ______________, data și locul eliberării cărții de identitate, această împrejurare cauzându-i un prejudiciu continuu.

În drept au fost invocate prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului nr. 679/2016, dispozițiile art. 70-77 C.civ., art. 252-253 C.civ., art. 1349 C.civ., art. 1357-1358 C.civ., art. 1382-1382 C.civ., art. 1385-1386 C.civ., art. 194 și următoarele C.proc.civ.

Pentru dovedirea celor susținute s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri constând în  Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 67 din  18.02.2016, articole din presă în care datele sale cu caracter personal au fost preluate și utilizate.

Acțiunea a fost legal timbrată cu suma de 2 330 lei în temeiul art. 27 și a art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013.

Prin întâmpinarea formulată la data de 2.10.2018, pârâtul a invocat excepția prematurității acțiunii și a solicitat respingerea acesteia ca fiind prematur introdusă, iar pe fond, a solicitat respingerea ca neîntemeiată a acțiunii, în principal, iar, în subsidiar, în ipoteza admiterii acțiunii acordarea unor daune morale în cuantum maxim de 1 000 lei.

În susținerea celor solicitate s-a arătat că reclamanta a introdus acțiunea fără a solicita în prealabil pârâtei înlăturarea acestor date, fiind de rea-credință și urmărind, în mod neîntemeiat să obțină o sumă de bani de la pârâtă. Pe fond, s-a arătat că între reclamantă și pârâtă s-a încheiat contractul de mandat nr. 2528/10.06.2015, în temeiul căruia, reclamanta a exercitat funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de A__________ București, iar prin acceptarea de către reclamantă a mandatului, aceasta a consimțit ca datele sale să fie folosite în forma pe care a reclamant-o prin prezenta acțiune. S-a mai arătat că prelucrarea datelor efectuată de către pârâtă urmărește un scop legitim, fiind efectuată în baza unei dispoziții legale și înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 679/2016

În drept, au fost invocate prevederile art. 117 1 din Legea nr. 31/1990, art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, art. 51 alin. (1) din OUG 109/2011, art. 26/199 0

Pentru probarea celor susținute, s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Prin răspunsul la întâmpinare formulat de către reclamantă la data de 30.10.2018, s-a solicitat admiterea acțiunii astfel cum a fost formulată.

S-a arătat că prin întâmpinare pârâta recunoaște fapta ilicită care i se impută, că nu există nicio dispoziție legală care să îi impună pârâtei obligația publicării datelor personale constând în domiciliu, cod numeric personal, numărul și ____________ de identitate, această procesare a datelor cu caracter personal fiind excesivă și nelegală și că cu prilejul publicării altor asemenea hotărâri, datele personale ale reclamantei au fost securizate contrazicând, astfel, susținerea conform căreia exista o obligație legală în sensul publicării acestora. În legătură cu excepția prematurității s-a arătat că nu există o obligație în sensul unei notificări prealabile, excepția fiind neîntemeiată.

În drept, au fost invocate aceleași dispoziții invocate prin cererea de chemare în judecată, iar în probațiune s-a solicitat administrarea acelorași mijloace de probă solicitate și prin cererea introductivă.

Prin Sentința civilă nr. 6507 din 16.11.2018 pronunțată de Judecătoria B_____ a fost admisă excepția necompetenței teritoriale a acestei instanțe și s-a dispus declinarea cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 5 București.

La ședința de judecată din data de 6.02.2019 instanța a încuviințat administrarea probei cu înscrisuri pentru ambele părți.

Statuând cu prioritate asupra excepției prematurității invocate de către pârâtă prin întâmpinare, instanța reține că pentru admiterea acestei excepții este necesar ca dreptul pretins să nu fie actual, adică este necesar ca acesta să fie afectat de un termen suspensiv ori de o condiție suspensivă. În ceea ce privește apărarea formulată de pârâtă conform căreia dreptul nu este actual pentru că nu s-a recurs, anterior formulării unei pretenții în justiție, la o notificare prin care să se solicite înlăturare datelor cu caracter personal de pe pagina de internet a pârâtei, instanța reține că aceasta nu se încadrează în situațiile care ar putea conduce la admiterea excepției excepției prematurității, dreptul reclamantei nefiind afectat de nicio modalitate. Mai mult decât atât, conform art. 1523 alin. (2) lit e) C.civ., este de drept în întârziere debitorul unei obligații care se naște dintr-o faptă ilicită extracontractuală, iar având în vedere că fapta reclamantă în prezenta cauză nu are izvor delictual, instanța constată că reclamanta nu era obligată să procedeze la notificarea prealabilă a pârâtei nici pentru a o pune în întârziere și nici pentru ca dreptul să devină actual. Față de aceste considerente, urmează ca instanța să respingă excepția prematurității acțiunii invocate de pârâtă prin întâmpinare.

Analizând materialul probator administrat în prezenta cauză, instanța:

În fapt, între reclamanta P______ G______ C_______ și pârâta C_______ Națională de A__________ SA s-a încheiat contractul de mandat nr. 2528/10.06.2015, în temeiul căruia, reclamanta a exercitat funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de A__________ București. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 67 din 18.02.2016 s-a decis ca reclamanta să exercite funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de A__________ București, această hotărâre care conținea printre altele și datelor personale constând în adresa de domiciliu, cod numeric personal, ____________, data și locul eliberării cărții de identitate, ale reclamantei a fost publicată în integralitate pe site-ul http://www.bucharestairports.ro .

Ulterior, datele personale ale reclamantei au fost preluate de pe acest site de către publicațiile https://prisacariu.ro , http://jurnalulbucurestiului.ro și au fost distribuite pe platforma facebook.

În drept, instanța reține aplicabilitatea Regulamentului nr. 679/2016 în prezenta cauză pentru considerente ce vor fi prezentate în continuare.

Din punct de vedere material , conform art. 1 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 679/2016, acest act normativ stabilește normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal, iar conform art. 4 pct. 1 din același act normativ sintagma de ”date cu caracter personal” reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special, prin referire, printre altele, la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online. Art. 2 al aceluiași act normativ statuează că regulamentul se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

Având în vedere că în prezenta cauză se solicită înlăturarea de pe pagina de internet a pârâtei a următoarelor informații care o privesc pe reclamantă: adresa de domiciliu, cod numeric personal, ____________, data și locul eliberării cărții de identitate, că aceste date se înscriu printre elementele enumerate în cuprinsul art.  4 pct. 1 din Regulamentul nr. 679/2016, instanța constată aplicabilitatea în cauză a regulamentului din punct de vedere material.

Regulamentul este, de asemenea, aplicabil și din punct de vedere teritorial , acesta aplicându-se conform art. 3 alin. (1) prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităților unui sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii. Conform art. 4 pct. 7 din Regulamentul nr. 679/2016 prin utilizarea noțiunii de ”operator” se înțelege, printre altele, persoana fizică sau juridică care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Analizând definiția anterior expusă, instanța reține că pârâta este un operator în sensul regulamentului aceasta exercitând libertatea de a stabili mijloacele și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal. Având în vedere că prelucrarea acestor date se efectuează în cadrul activităților sediului pârâtei din România, regulamentul este aplicabil și din punct de vedere teritorial.

Din punct de vedere temporal , conform art. 99 alin. (2) din Regulamentul nr. 679/2016, acest act normativ se aplică din 25 mai 2018. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 67 din 18.02.2016 a fost publicată pe site-ul http://www.bucharestairports.ro după adoptarea acesteia, moment la care regulamentul nu era în vigoare. Conform art. 103 din Legea nr. 71/2011 obligațiile născute din fapte juridice extracontractuale sunt supuse legii în vigoare la data producerii lor. Având în vedere aceste dispoziții legale, pârâtul a invocat inaplicabilitatea Regulamentul nr. 679/2016 arătând că publicarea datelor cu caracter personal ale reclamantei s-a efectuat anterior datei de 25 mai 2018. Instanța reține că această apărare este neîntemeiată, întrucât, în prezenta cauză, fapta ilicită reclamantă constă, pe de o parte în publicarea respectivelor informații și, pe de altă parte în menținerea acestora pe pagina de internet a reclamantei. Dacă, într-adevăr publicarea s-a petrecut sub imperiul legislației anterioare Regulamentului nr. 679/2018, nu același lucru poate fi susținut și despre menținerea acestor informații, activitate ce presupune un caracter continuu și care s-a prelungit după data de 25 mai 2018, fiind astfel incidente și din punct de vedere temporal dispozițiile Regulamentul nr. 679/ 2016.

Cu privire la fondul litigiul, instanța reține că art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016 reglementează că prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una din următoarele condiții: persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce revine operatorului, prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Pârâta a invocat, pe de o parte, consimțământul reclamantei la prelucrarea datelor sale oferit cu ocazia încheierii contractului de mandat și, pe de altă parte, existența unei obligații legale în sensul publicării acestor date. Cu titlu preliminar, instanța reține că prelucrarea datelor reclamantei a fost ocazionată de încheierea de către aceasta cu pârâta a unui contract de mandat, operațiunea de prelucrare a datelor reclamantei s-a efectuat în mai multe modalități, printre care și prin publicarea și menținerea acestora pe site-ul pârâtei. În continuare, analiza instanței se va raporta doar la această modalitate de prelucrare a datelor reclamantei.

În primul rând, în ceea ce privește apărarea pârâtei referitoare la existența unui consimțământ implicit oferit de reclamantă cu privire la prelucrarea datelor sale, în modalitatea descrisă anterior, ca urmare a încheierii contractului de mandat, instanța reține că aceasta este neîntemeiată, neexistând niciun element în cauză care să conducă la o astfel de concluzie. Mai mult decât atât, instanța, după analizarea înscrisurilor administrate în cauză constând în alte hotărâri publicate de către pârâtă pe site-ul său, observă că publicarea unor astfel de date cu caracter personal nu reprezintă o practică statornicită a pârâtei care, cu ocazia publicării altor hotărâri ce conțineau datele personale ale pârâtei, le-a secretizat. Având în vedere lipsa unui consimțământ expres al reclamantei în sensul publicării datelor sale personale pe site-ul pârâtei și în lipsa unor elemente din care să se întrevadă existența unui consimțământ tacit în același sens, instanța reține inaplicabilitatea art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul nr. 679/2016.

Pârâta a invocat, de asemenea, existența unor obligații legale în sensul publicării acestor date pe site-ul său. Instanța, analizând fondul normativ care reglementează această chestiune, reține că art. 117 1   alin. (2) din Legea nr. 31/1990 stabilește că în cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective, iar art. 117 2 alin. (2)  din Legea nr. 31/1990 stabilește că în cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, convocarea și orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces al acționarilor. Având în vedere, aceste dispoziții, instanța reține că acestea nu justifică publicarea informațiilor privind adresa completă de domiciliu a pârâtei, nici codul numeri personal sau numărul și ____________ de identitate sau locul și autoritatea emitentă a acesteia.

În continuare, se invocă dispozițiile art. 131 alin. (4) din același act normativ care impun pentru opozabilitatea față de terți, depunerea hotărârilor adunării generale la registru comerțului, pentru a fi menționate în registru și pentru a fi publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, dispozițiile Legii nr. 26/1990 și Ordinul Ministrului Justiției nr. 2594/C din 10 octombrie 2008 care stabilesc actele supuse înregistrării și publicării prin Registrul Comerțului în Monitorul Oficial al României. Nici aceste texte normative nu justifică publicarea datelor personale ale reclamantei pe site-ul pârâtei, ele indicând în mod expres modalitatea de prelucrare a acestor date.

Totodată, se indică și art. 51 alin. (1) din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 109/2011 care statuează că întreprinderea publică trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor/asociaților, printre altele, următoarele documente și informații: hotărârea adunărilor generale ale acționarilor, componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație. În ceea ce privește obligativitatea publicării componenței organelor de conducere ale societății și ale CV-urilor membrilor acestora, instanța reține că această obligație nu este de natură a justifica publicarea datelor personale reclamate a fi făcute publice prin prezenta acțiune, fiind suficientă doar publicarea numelor acestor persoane, însoțită de un scurt rezumat al vieții lor profesionale.

Cu privire la obligativitatea publicării hotărârilor adunării generale a acționarilor, instanța reține că conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul nr. 679/2016 este legală prelucrarea  necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal.

Dincolo de orice dubiu, art. 51 alin. (1) din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 109/2011 instituie obligativitatea publicării acestor hotărâri, în scopul accesării lor de către acționarii societății, pe de altă parte, pe de altă parte art. 4 alin. (2) din Legea nr. 190/2018 statuează că prelucrarea unui număr de identificare național, precum este codul numeric personal, inclusiv prin colectarea sau dezvăluirea documentelor ce îl conțin, în scopul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul nr. 679/2016 se efectuează de către operator cu instituirea următoarelor garanții, printre care și punerea în aplicare de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru respectarea, în special, a principiului reducerii la minimum a datelor, precum și pentru asigurarea securității și confidențialității prelucrării datelor cu caracter personal. Astfel, în ceea ce privește publicarea codul numeric personal reclamantei, instanța constată că, în temeiul textelor legale enunțate, operatorul de date cu caracter personal avea obligația secretizării acestuia.

În continuare, se reține că scopul pentru care se impune publicarea acestor hotărâri este transparența decizională la nivelul întreprinderilor de stat, dar că, pentru asigurarea acestui deziderat, nu este necesară publicarea tuturor datelor personale ale celor numiți în funcții de conducere, fiind suficientă publicarea numelui acestora și a calificării lor personale. Instanța arată că operatorul are obligația punerii în balanță a intereselor publice privind transparența deciziilor ce implică numirea persoanelor în funcții de conducere în cadrul societăților naționale și dreptul persoanelor care exercită aceste funcții la viața privată și la protejarea datelor cu caracter personal și constată că, așa cum s-a arătat anterior, pentru asigurarea acestor deziderate, nu este necesară publicarea în integralitate a adresei de domiciliu a acestor persoane și nici a tuturor datelor lor care se regăsesc în cartea de identitate.

Față de considerentele expuse anterior, instanța reține că prelucrarea datelor reclamantei constând în adresa de domiciliu, cod numeric personal, ____________, data și locul eliberării cărții de identitate, în modalitatea publicării și menținerii lor în cadrul platformei online http://www.bucharestairports.ro , este excesivă, că în privința acestora prevalează dreptul titularului lor la viață privată, instituit de art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, instituit de art. 8 alin. (1) din Carta Drepturilor Fundamentale al Uniunii Europene, și, în consecință, această prelucrare este neconformă cu dispozițiile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 679/2016.

În continuare, instanța reține incidența art. 17 alin. (1) din Regulamentul nr. 679/2016, care statuează că persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea din partea operatorului a datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate dacă se aplică unul din următoarele motive: prelucrarea s-a efectuat în mod nelegal, datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau au fost prelucrate.

Constatând încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 679/2016 în ceea ce privește publicarea și menținerea de către pârâtă în cadrul platformei online http://www.bucharestairports.ro a datelor personale constând în  adresa de domiciliu, cod numeric personal, ____________, data și locul eliberării cărții de identitate, în temeiul art. 17  alin. (1) din Regulamentul nr. 679/2016, urmează ca instanța să admită capătul de cerere referitor la înlăturarea datelor indicate anterior și să oblige pârâta să le înlăture de pe platforma online  http://www.bucharestairports.ro .

Cu privire la capătul de cerere referitor la obligarea pârâtei la plata unor daune morale în cuantum de 60 000 lei pentru prejudiciul moral continuu cauzat, constând în lezarea drepturilor garantate privind protecția datelor cu caracter personal prin prelucrarea în cadrul platformei online indicate anterior a datelor cu caracter personal, instanța reține aplicabilitatea art. 82 alin. (1) și (2) din Regulamentul 679/2016 conform cărora orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei încălcări a prezentului regulament are dreptul să obțină despăgubiri de la operator sau de la persoana împuternicită de operator pentru prejudiciul suferit, iar orice operator implicat în operațiunile de prelucrare este răspunzător pentru prejudiciul cauzat de operațiunile sale de prelucrare care încalcă regulamentul.

Întrucât, prin încălcarea drepturilor reclamantei privind protecția datelor cu caracter personal s-a adus atingere și dreptului său la viață privată, instanța reține aplicabilitatea reglementărilor specifice din materia apărării drepturilor nepatrimoniale, respectiv art. 253 alin. 1 și 2 Cod civil, care stabilesc că persoana fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost încălcate, poate cere oricând instanței fie încetarea încălcării și interzicerea pentru viitor, dacă aceasta durează încă, fie constarea caracterului ilicit al faptei săvârșite, dacă tulburarea pe care a produs-o subzistă. De asemenea, art. 253 alin. (4) Cod civil prevede că „persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după caz, o reparație patrimonială pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile”.

Astfel, conform art. 1349 C.civ. pentru a putea fi angajată răspunderea delictuală a unei persoane este necesară întrunirea următoarelor condiții: existența unei fapte ilicite, săvârșirea acesteia cu vinovăție, existența unui prejudiciu și existența unei legături de cauzalitate între prejudiciu și fapta ilicită.

Cu privire la existența unei fapte ilicite, așa cum s-a constatat anterior, acestă condiție este îndeplinită prin publicarea și menținerea datelor personale ale reclamantei pe platforma online http://www.bucharestairports.ro , acțiuni ce au adus atingere dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 679/2016. Este îndeplinită, de asemenea, și condiția vinovăției pârâtului, acesta trebuind și putând să prevadă rezultatul acțiunilor sale.

În ceea ce privește condiția referitoare la existența unui prejudiciu, instanța reține că reclamanta invoca existența unui prejudiciu constând în afectarea vieții sale private prin publicarea datelor sale personale pe platforma online administrată de către pârâtă, informații ce au fost preluate de către presă din cuprinsul hotărârii.

Se reține că dreptul la viață privată este ocrotit de art. 71 alin. (1) și (2) C.civ. care statuează că orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și că nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viața intimă personală sau de familie, nici în domiciliul, reședința sau corespondența sa, fără consimțământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75, precum și de art. 8 paragraf 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care stabilește că orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale.

Domiciliul este o componentă importantă a dreptului unei persoane la o viață privată,  acesta privește siguranța și bunăstarea persoanei, viața privată a unei persoane dezvoltându-se prin raportare la domiciliul ei.

Conform art. 74 lit. i) Cod civil reprezintă o atingere adusă vieții private, printre altele, difuzarea datelor privind domiciliul sau reședința, fără acordul persoanei căreia acestea îi aparțin. Având în vedere aceste dispoziții legale, în privința prejudiciului cauzat prin fapta ilicită a pârâtei, instanța reține că acesta este reprezentat de atingerile aduse vieții private a reclamantei, atingere ce este prezumată chiar de către textul de lege enunțat anterior, în ipoteza difuzării domiciliului unei persoane.

Faptul că informația privind domiciliul reclamantei a devenit accesibilă oricărei persoane care accesa pagina de internet a pârâtei, precum și faptul că aceasta a fost preluată de diferite publicații de presă și a fost, ulterior, distribuită de platforma de socializare Facebook, sunt de natură a îi crea reclamantei o stare de disconfort psihic, precum și o temere justificată cu privire la siguranța sa în propriul domiciliu.

Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei, fiind astfel întrunite toate condițiile angajării răspunderii delictuale a pârâtei.

Având în vedere întrunirea elementelor răspunderii civile delictuale, în temeiul art. 253 alin. (4) C.civ. și ale art. 82 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 679/2018 instanța va dispune obligarea pârâtei la plata unor daune morale către pârâtă. Întrucât prejudiciul produs reclamantei nu este cuantificabil în bani, instanța va proceda la efectuarea unei analize privind gravitatea urmărilor produse de către fapta ilicită a pârâtei.

Se reține că, în principal, urmare a publicării acestor informații de către pârâtă, acestea au fost preluate de către publicațiile https://prisacariu.ro , http://jurnalulbucurestiului.ro și au fost distribuite pe platforma facebook, devenind astfel accesibile unui număr nedeterminat de utilizatori ai internetului.

Față de aceste aspecte, instanța apreciază că acordarea unor daune morale în cuantum de 60 000 lei are un caracter excesiv și urmează să admită în parte acest capăt de cerere și să oblige pârâtul la plata unor daune morale în cuantum de 10 000 lei considerând că această sumă este suficientă pentru repararea prejudiciului moral suferit de reclamantă.

În final, în ceea ce privește cheltuielile de judecată, se reține incidența art. 453 alin. (1) C.proc.civ. care dispune că partea care pierde un proces, va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. Conform art. 451 alin. (1) C.proc.civ., cheltuielile de judecată constau, printre altele, în taxele judiciare, iar conform art. 249 C.proc.civ. cel care face o susținere în cursul procesului civil trebuie să o dovedească.

Întrucât în prezenta cauză urmează ca instanța să admită în parte cererea de chemare în judecată a reclamanților, în temeiul art. 453 alin. (1) C.proc.civ., urmează ca pârâtul să fie obligat la plata către aceștia a cheltuielilor de judecată. Cuantumul acestor cheltuieli va fi stabilit în conformitate cu dispozițiile art. 451 alin. (1) C.proc.civ. și art. 249 C.proc.civ., enunțate anterior și în conformitate cu dispozițiile art. 452 C.proc.civ. care statuează că partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă dovada existenței și întinderii acestora, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului.

Astfel, conform chitanței seria xxxxxx/2018 BL nr. xxxxxxx (fila 55), reclamanta a achitat o taxă judiciară de timbru în cuantum de 2 330 lei, întrucât primul capăt de cerere a fost admis în totalitate, în ceea ce privește taxa de timbru, în cuantum de 20 de lei achitată pentru acesta, instanța urmează să oblige pârâta să o plătească către reclamantă în totalitate, în ceea ce privește cel de al doilea capăt de cerere, pentru care s-a achitat o taxă de timbru de 2 305 lei, se reține că acest capăt de cerere a fost admis doar în parte, instanța obligând pârâta la plata unor daune morale în cuatum de 10 000 lei, având în vedere această împrejurare, urmează ca pârâta să fie obligată să îi plătească reclamantei suma de 605 lei, echivalentul taxei de timbru pe care ar fi achitat-o dacă ar fi solicitat daune morale în cuantum de 10 000 lei. În final, pârâta va fi obligată la plata către reclamantă a sumei de 625 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Având în vedere că instanța a admis ambele capete de cerere formulate de către reclamant, chiar dacă capătul de cerere referitor la daune morale doar în parte, reducând cuantumul acestora, instanța urmează să respingă capătul de cerere referitor la acordarea cheltuielilor de judecată formulat de către pârât.

Pentru considerentele prezentate anterior, urmează ca instanța să respingă ca neîntemeiată excepția prematurității formulată de către pârât, să admită în parte acțiunea formulată de către reclamanta Pușcasu G______ C_______, să oblige pârâta la înlăturarea (ștergerea) datelor personale ale reclamantei constând în dresa de domiciliu, cod numeric personal, ____________, data și locul eliberării cărții de identitate publicate și menținute de către societatea pârâtă în cadrul platformei online http://www.bucharestairports.ro , să oblige pârâta la plata către reclamantă a sumei de 10 000 lei reprezentând daune morale, să oblige pârâta la plata către reclamantă a sumei de 625 lei reprezentând cheltuieli de judecată și să respingă cererea formulată de pârâtă de plată a cheltuielilor de judecată ca fiind neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE :

Respinge exceptia prematuritatii ca neintemeiata .

Admite in parte acț iunea formulată reclamanta G______ C_______ P______ , CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul ales în București, _______________________.79, ______________, etaj 4, _______________ – la cab.av. A________ I____ Cioanca în contradictoriu cu pârâta C_______ NAȚIONALĂ A__________ BUCUREȘTI SA , JXXXXXXXXXXX, CUI xxxxxxxx, cu sediul în Otopeni, Calea Bucureștilor, nr. 224E, jud. I____.

  Obliga parata la inlaturarea (stergerea) datelor personale ale reclamantei constand in adresa de domiciliu, cod numeric personal, ____________, data si locul eliberarii cartii de identitate, publicate si mentinute de parata in cadrul platformei online http//www.bucharestairports.ro .

Obliga parata la plata catre catre reclamanta a sumei de xxxxx lei daune morale .

Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 625 lei cheltuieli de judecata .

Respinge cererea paratei de plata a cheltuielilor de judecata ca neintemeiata .

Cu apel in 30 zile de la comunicare care se va depune la J udecatoria sector 5 Bucuresti .

Pronuntata in sedinta publica azi, data de 06.02. 2019 .

PREȘEDINTE GREFIER

C_______ S_____ D_________ A______ M_______ S____

A.S. 18 Februarie 2019

 

Quelle: http://www.rolii.ro/, http://rolii.ro/hotarari/5c75fb31e49009e80a00004e